Page 3 - פולירון | קטלוג לצרכן 2018
P. 3

PREMIUM ןורילופ                                     םיציפק אלל ידפוטרוא ןרזמ
                                   ףוגל תמלשומ הכימתל יתבכש בר ימונוגרא ןרזמ »
                                         םדאה ףוג הנבמל םיאתמה ןרזמ »
                                תוגרדב ג”ק 50 HR תובכשמ תבכרומה תירטמיס-א הביל »
                               CNC ךותיחב NEOPUR וקסיו תבכש תפסותב הנוש תוחישק
                                תונושה תובכשה ןיב ריוא תמירזל הבילה לש ינרוצ ךותיח »
                               בולישב דחוימב הבע יסר’ג לבד דבמ הפיצב הפוטע הבילה »
                                           ינרדומ בוציעב םינועבצ םידב
                                 הכומנ הרוטרפמטב הסיבכל תנתינ )ןסכור םע( הפיצה »
                                           ןרזמה תיתחתב האישנ תוידי »
                                                 NO FLIP ןרזמ »
                                              מ”ס 29 ןרזמה הבוג »
                                      לבגומ תודימ רפסמב השיכרל ןתינ ןרזמה »
                                         F שאר םע תקרב הנומתב הטימה »

                                                 ןוריחמ
   1   2   3   4   5   6   7   8