Page 4 - פולירון | קטלוג לצרכן 2018
P. 4

PREMIUM ןורילופ                                םוימירפ םידפוטרוא םיציפק ינרזמ

                               טקופ רפיקס

                                       תישיא הבכרהב קוניפ תבכש םע ןרזמ »
                             חוקלה י”ע תישיא הריחבב ,סקטלו וקסיו לש תובע תובכש בוליש »
                             ורובע םייברימה קוניפהו תוחונה תשוחת תא רצייל ידכ ןמוקימ לש
                              ןתירואילופ בולישב תוחונ ירוזא 7 םע טקופ יציפק ןרזמה תביל »
                                   ףוגב האלמ הכימתל תונוש ישוק תוגרדב ףצקומ
                                 סקטל 100% תבכשו םיצחל רוזיפל וקסיו תבכש ליכמ »
                                תבלושמ עגמל םיענו קנפמ דב םע תיתוכיא טליווק תריפת »
                                                וקסיו תבכש םע
                                          ןרזמה ףקיהב תבצועמ הנדוב »
                                              NO FLIP תטישב ןרזמ »
                                                 מ”ס 31 הבוג »
                                         חוקלה תריחבל ינוניב וא ךר ישוק »
                                         C שאר םע רבנע הנומתב הטימה »

                                                 ןוריחמ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9